Giving their lives in the line of duty

2010-01-18 08:00

Chinese peacekeepers left homes and families behind to bring safety and security to the people of Haiti.


Zhu Xiaoping
Guo Baoshan
Wang Shulin
Li Xiaoming
Zhao Huayu
Li Qin
Zhong Jianqin
He Zhihong